„Sređivanje dvorišta“ je dijaloška platforma Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) o pitanjima koja su važna za delovanje organizacija i inicijativa civilnog društva u kulturi, a usmerena su na preispitivanje i artikulaciju njihove zajedničke pozicije u odnosu na javne politike, kao i aktivnije delovanje šireg opsega.

Serija dijaloga u okviru platforme „Sređivanje dvorišta“ počela je 12. decembra 2014. u Zemunskom malom umetničkom centru (ZMUC) razgovorom „Šta je nezavisno u nezavisnoj kulturi?“ Uz razmatranje značenja pojma nezavisnosti, razgovor je bio posvećen i pitanju ograničenja, odnosno sloboda u delovanju aktera nezavisne kulturne scene u odnosu na državu, donatore, tržište i druge faktore koji utiču na njihov rad.

Polazeći od teze da je dijalog osnova za razvoj zdravog društva, „Sređivanje“ se organizuje svakog meseca u drugom „dvorištu“, kao mesto za podizanje nivoa informisanosti, razmenu znanja i mišljenja između eksperata i aktera nezavisne scene, a u cilju upoznavanja šire zajednice sa temama od javnog značaja u kulturi. Tokom „Sređivanje dvorišta“ mapiraju se i povezuju prostori, grupe, institucije i pojedinci aktivni u polju umetnosti i kulture. Forma platforme se menja u zavisnosti od tematskih i funkcionalnih zahteva: može biti diskusionog, tribinskog, performativnog, izlagačkog ili oglednog tipa; može biti otvorena ili zatvorena za javnost – po izboru samog moderatora.

Skupovi se dokumentuju sa namerom da se predstave široj javnosti kroz objavljivanje autorskih komentara i tematskih publikacija. Svi članovi Asocijacije NKSS su pozvani da se uključe kao urednici, učesnici, moderatori, komentatori, radioničari, predavači, savetnici, snabdevači edukativnim materijalima, domaćini, promoteri, provokatori, skeptici, organizatori, koordinatori, ili već kako god žele.

Pored prve diskusije koja je bila fokusirana na problem (ne)zavisnosti, pokrenuta su pitanja o odnosima međuzavisnosti sa državnih instancama, očekivanjima od njih, o uslovima za kreiranje autonomnog prostora nezavisne kulturne scene na primeru “slučaja Magacin”, o transparentnosti ideološkog pozicioniranja aktera nezavisne kulturne scene,  o razvoju publike i odnosu umetnika prema različitim zajednicama i marginalizovanim grupama, o partnerstvu javnog i civilnog sektora, o pitanjima decentralizacije i participacije u kulturi, kao i o ishodima dosadašnjih praksi. Planirani su razgovori o umrežavanju i solidarnosti, izazovima savremenog umetničkog stvaralaštva u odnosu na diktat (auto)cenzure, finansijske krize i drugih problema, o dometima kritičke umetničke prakse, o odnosu formalnog i neformalnog umetničkog obrazovanja, kao i o ulozi umetnika u javnom diskursu.

Dve godine od prvog okupljanja organizovan  je Karavan Sređivanje dvorišta, kao putujuća dijaloška platforma koja ispituje mogućnosti građanske participacije. Uz podršku Umetnobila, Karavan je putovao po Zapadnoj Srbiji, a dijalozi su organizovani u formi plenuma na glavnim gradskim trgovima i u drugim javnim prostorima. Tematski su bili usmereni na razumevanje uloge nezavisnih kulturnih delatnika u procesima odlučivanja i kreiranja javnih politika koje se tiču kulture, obrazovanja i informisanja.

“Sredjivanje dvorista” realizuju članovi radne grupe Asocijacije NKSS, čiji su rad u 2016. podržali TRAG Fondacije i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a u 2017. godini  Rekonstrukcija Ženski fond.

Advertisements